Kurumlara Koçluk Aşısı

Hızlı değişime ayak uydurarak küresel rekabet gücünü artırmaya çalışan şirketler, koçluk alarak piyasa dalgalanmalarına bağışıklık kazanıyor. Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmeler, CEO dahil tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin sonunda, koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulmaktadır.

Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumun çalışanlardan beklentisini netleştirir ve çalışanlar için bir “yol haritası” oluşturur.

  1. Hedeflerini ve onlara nasıl ulaşacaklarını bilen çalışanların sorumluluk bilinci ve iş kalitesi artar.
  2. Amaç ve rollerde sağlanan belirginlik ekip uyumunu ve dayanışmayı artırır. Enerji iç rekabetten dış rekabete yönelir.
  3. İlişki çatışmaları oluşmadan engellenir.
  4. Geri bildirimler sayesinde çalışanlar eksik yönleri ve onları nasıl geliştirecekleri konusunda bilinçlenir, yetkinlik ve motivasyonları artar.
  5. Potansiyelini fark eden çalışanın kendine güveni; esnekliği, yaratıcılığı ve fikir üretimi artar.
  6. Kendilerine verilen değeri ve gelişimlerinin desteklendiğini gören çalışanların kuruma bağlılığı artar.

Şirket içi iletişim güçlenir, ast-üst ilişkisi gelişir.

İç ve dış müşteri tatmini yükselir, maliyet düşer, kurumun performansı ve kârlılığı artar!

Fortune 1000 şirketlerinde çalışan ve koçluk almış   yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre üst düzey yöneticilerin:

% 77’si astlarıyla ilişkilerinde,
% 71’i üstleriyle ilişkilerinde,
% 67’si ekip çalışmasında,
% 63’ü iç ilişkilerinde,
% 61’i iş tatmininde,
% 52’si problem çözmede,
% 44’ü kuruma bağlılıkta,
% 37’si müşteri ilişkilerinde

ciddi ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.